Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w skrócie „ROR”

jest rachunkiem najbardziej powszechnym i funkcjonalnym, służy do:

  • gromadzenia środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

Posiadaczem rachunku może być każda osoba dokonująca stałych miesięcznych (deklarowanych w momencie otwarcia rachunku ROR) wpłat na konto z tytułu np.:

  • wynagrodzenia za pracę
  • renty lub emerytury
  • różnego rodzaju zasiłków
  • wpłat własnych

Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby, współmałżonków lub osób ze sobą niespokrewnionych. Właściciel może także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie rachunku ROR.

 

Rachunek ROR to wygodna forma:

  • przechowywania gotówki,
  • przeprowadzania rozliczeń,

 

Wpłaty na ROR mogą być wnoszone w formie:

 

Wypłaty z ROR mogą być dokonywane w formie:

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR

Objaśnienia pojęć zawartych w wykazie usług reprezentatywnych

Godziny graniczne realizacji przelewów

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

Przenoszenie rachunków - Przewodnik dla Klienta