Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: link

Ubezpieczenie „Życie Komfort”

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenie zapewnia Klientom indywidualnym i ich bliskim bezpieczeństwo w szerokim zakresie ochrony, obejmującym między innymi: śmierć Klienta oraz 6 klauzul dodatkowych, w tym niezdolność do pracy zarobkowej, utratę pracy, poważne zachorowanie.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie może być realnym zabezpieczeniem kredytobiorcy i jego rodziny na wypadek utraty źródła dochodów bądź źródła finansowania, zobowiązań wobec Banku powstałych w wyniku zdarzeń losowych
 • w przypadku śmierci kredytobiorcy jego bliscy mają zapewnione środki na spłatę kredytu
 • w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, utraty pracy lub poważnego zachorowania  kredytobiorca zyskuje spokój, że nie będzie miał trudności ze spłaceniem kredytu

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

 

Ubezpieczenie zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie jest realnym zabezpieczeniem nie tylko kredytobiorcy, ale także jego najbliższych
 • w razie trudnych sytuacji losowych takich jak: poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy lub śmierć kredytobiorcy, ubezpieczenie pokryje spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego

Trzy warianty ochrony do wyboru - w zależności od indywidualnych potrzeb:

 • wariant I: zgon ubezpieczonego
 • wariant II: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego
 • wariant III: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, poważne zachorowanie ubezpieczonego

 

Indywidualne ubezpieczenie na Życie MdK

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, z tytułu zabezpieczenia zobowiązań finansowych tj. kredyty gotówkowe oraz kredyty hipoteczne.

Atuty ubezpieczenia :

 • realne zabezpieczenie finansowe najbliższych w postaci uzyskania środków na spłatę zobowiązań wobec Banku powstałych wskutek śmierci kredytobiorcy
 • szybki proces zawarcia umowy ubezpieczeniowej
 • prosta i transparentna konstrukcja produktu
 • pewność, że wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem zawarte są w składce
 • produkt korzystny / atrakcyjny cenowo dla kredytobiorcy
 • gwarancja ochrony na całym świecie przez 24 godziny na dobę, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym
 • możliwość wyboru stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu
 • produkt z ograniczonymi wyłączeniami

 

Ubezpieczenie na życie - OCHRONA na PLUS

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

 

Terminowe ubezpieczenie na życie z możliwością rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące życia i zdrowia.

Atuty ubezpieczenia:

Zabezpieczenie zobowiązań finansowych kredytobiorców

Wsparcie finansowe kredytobiorców lub ich bliskich w przypadku rozszerzenia ochrony o inne zdarzenia dodatkowe

Zdarzenia dodatkowe, o które można rozszerzyć ochronę:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub po chorobie
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego (aż 27 jednostek chorobowych, w tym nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, sepsa)
 • leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (6 rodzajów zabiegów medycznych)
 • trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby”

 

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o domu i rodzinie”

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Ubezpieczenie domów, mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych, rozszerzone o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i kradzieży oraz OC w życiu prywatnym.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie kredytów hipotecznych
 • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych - od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia)
 • automatyczne określenie strefy powodziowej na podstawie lokalizacji ubezpieczanej nieruchomości
 • zakres ochrony domów w budowie może obejmować m.in. zalanie, stłuczenie elementów stałych, przepięcie, katastrofę budowlaną
 • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie jest wymagane posiadanie dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zapewnia Klientowi ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient, jego najbliżsi lub jego zwierzęta wyrządzą szkodę

 

Ubezpieczenie domów i mieszkań „Cztery Kąty”

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

Ubezpieczeniem mogą być objęte nie tylko dom albo mieszkanie (ze stałymi elementami), ale również np. ruchomości domowe, szyby i przedmioty szklane, ogrodzenie wraz z siłownikami, wiaty, altany, chodniki, turbiny wiatrowe, lampy ogrodowe, garaż, nagrobki.

„Cztery Kąty” daje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (w tym najemcy lub wynajmującego), następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym następstw udaru mózgu i zawału serca), assistance domowego, kosztów ochrony prawnej.

Ubezpieczenie mienia  gwarantuje ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad, zalanie, wandalizm, przepięcia); kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji; całkowitego lub częściowego stłuczenia lub rozbicia szyb; szkód wyrządzonych osobom trzecim.

„Cztery Kąty” to również pomoc specjalistów, np. hydraulika, ślusarza, stolarza w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach assistance.

 

Ubezpieczenie „Bezpieczny Dom w InterRisk”

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

„Bezpieczny Dom w InterRisk” to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem, budynków niemieszkalnych (w tym garażu) i budowli wskutek zdarzeń losowych (np. pożaru) oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku. InterRisk obejmuje również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego, a w ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej finansuje koszty pomocy prawnej. W ramach pakietu możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz śmierci Ubezpieczonego.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, ruchomości domowe, dom letniskowy, elementy  szklane od stłuczenia
 • Home Assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
 • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
 • OC w życiu prywatnym Ubezpieczonego
 • Ochrona Prawna – organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
 • NNW, które spotkały Ubezpieczonego
 • pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego

 

Ubezpieczenie „Dom Max”

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

„Dom Max” to pakiet ubezpieczeń zapewniających kompleksową ochronę budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego z wyposażeniem i innego mienia od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego, za wyjątkiem wypadków wyłączonych z ochrony. Ochroną objęta jest również odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego, a w ramach Ochrony Prawnej w życiu prywatnym finansowane są koszty pomocy prawnej. W pakiecie możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej.

Przedmiot  ubezpieczenia:

 • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, mienie ruchome, dom letniskowy oraz nagrobki
 • assistance dla domu, assistance rowerowy, assistance medyczny i assistance samochód zastępczy – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
 • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
 • OC w życiu prywatnym
 • Ochrona Prawna w życiu prywatnym – organizacja i pokrycie kosztów usług Asysty Prawnej oraz kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
 • NNW, które spotkały Ubezpieczonego
 • koszty leczenia, ratownictwa i poszukiwania Ubezpieczonego oraz jego bagaż podróżny – w trakcie podróży za granicę
 • rower, przenośny sprzęt elektroniczny oraz pozostały sprzęt poza miejscem ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie komunikacyjne „Pakiet Auto +

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

Pakiet Auto+ zabezpiecza wszystko, co związane z samochodem i jego użytkowaniem. Aby zoptymalizować koszty ochrony ubezpieczeniowej, Klient ma możliwość swobodnego wyboru poszczególnych jej elementów. Połączenie wybranych składników w pakiet pozwala stworzyć polisę idealnie dostosowaną do potrzeb Klienta. 

Zakres ubezpieczenia:

 • Autocasco - ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia
 • AutoAssistance - natychmiastowa pomoc w przypadku wystąpienia m. in. następujących wypadków ubezpieczeniowych: wypadku drogowego, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu i innych
 • AutoSzyby - pokrycie przez InterRisk kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby przedniej, bocznej lub tylnej w ubezpieczonym pojeździe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania ubezpieczonego pojazdu
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - pokrywające koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem lub używaniem pojazdu
 • Intercasco – ubezpieczeniem objęte są szkody, które nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela

 

Ubezpieczenia komunikacyjne „Generali, z myślą o aucie”

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Kompleksowa ochrona pojazdu przed skutkami zdarzeń losowych czyhających na drodze.

Atuty ubezpieczenia:

 • autocasco w formule All risk (wszystkie ryzyka) ochroni auto przed kradzieżą, wandalizmem i wszelkimi innymi zdarzeniami takimi jak grad, powódź, zderzenie z innym pojazdem lub przeszkodą
 • szeroki zakres ubezpieczenia Assistance z 3 wariantami do wyboru, z czego najtańszy wariant Komfort zapewnia nielimitowane holowanie na terenie całej Polski w razie wypadku. Najszerszy wariant Lux zapewnia pojazd zastępczy nawet do 10 dni oraz nielimitowane holowanie w całej Europie
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pojazdu zabezpieczy kierowcę i pasażerów przed skutkami utraty zdrowia i życia podczas podróży samochodem po Polsce i Europie
 • ubezpieczenie Autoszyby zabezpieczy szyby samochodu przed uszkodzeniem. Z tym ubezpieczeniem żaden kamień nie jest już straszny, a dodatkowo po zgłoszeniu szkody Klient nie utraci zniżek za bezszkodową jazdę

 

Ubezpieczenie komunikacyjne „GoAuto”

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

Formuła allrisk ubezpieczenia „GoAuto” daje szeroką ochronę ubezpieczenia pojazdu, m.in. od skutków będących następstwem zderzenia z innym pojazdem, działaniem sił przyrody (np. powódź, huragan, piorun, bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych), pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i/lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu i/lub jego wyposażenia.

W zakresie ubezpieczenia AC refundowane są koszty holowania pojazdu, parkingu strzeżonego, dodatkowych badań technicznych oraz Klient otrzymuje ubezpieczenia assistance, w ramach którego, w przypadku zaistnienia wypadku udzielana jest pomoc: uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, jego holowania lub wynajęcie pojazdu zastępczego.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o dodatkowe ubezpieczenia: szyb, opon, bagażu.

 

Szczegółowa oferta dostępna jest w naszych placówkach. Zapraszamy!

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o agencie ubezpieczeniowym

Pełnomocnictwa Agenta Ubezpieczeniowego