Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Strategia ESG

(ang. Environmental, Social and Corporate Governance)
 
Strategia ESG obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To wszystko razem stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

 

Co oznaczają trzy główne obszary ESG?

E – Środowisko

Ocena kryteriów dotyczących realizacji strategii i polityki środowiskowej, zarządzania środowiskiem, wywiązywania się z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko. 

S – Społeczna odpowiedzialność

Pod uwagę brane są tutaj czynniki takie jak relacje z udziałowcami na rynku – dostawcami, klientami, partnerami. Istotnym czynnikiem są warunki pracy i przestrzeganie praw pracowniczych i zasad BHP. Prowadzona polityka jakości zarówno w stosunku do procedur zarządzania, jak i jakość produktu.

G – Ład korporacyjny

Ocena kryteriów zarządczych i ładu korporacyjnego. W zakresie analizy pozostają tu takie czynniki jak: struktura zarządu przedsiębiorstwa, respektowanie praw udziałowców, respektowanie obowiązków informacyjnych względem wszystkich udziałowców, niezależność decyzyjna oraz umiejętności zarządcze. Oceniana jest również polityka informacyjna przedsiębiorstwa i jego transparentność.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu a ESG

Idea ta zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje, zrównoważony rozwój i stabilizację. To wszystko jest wynikiem postępującej ewolucji rynku kapitałowego. W wyniku tych przeobrażeń zaistniało zapotrzebowanie na pogłębioną analizę nie ograniczającą się do zdolności przedsiębiorstwa w zakresie wypłacalności czy pokrywania własnych zobowiązań finansowych. Podmioty inwestujące profesjonalnie na rynku kapitałowym zaczęły zwracać uwagę na wszystkie aspekty, a nie tylko na wymiar ryzyka kredytowego.

Jak Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej realizuje działania związane ze zrównoważonym rozwojem?

Strategia działania Bank Spółdzielczego w Mszanie Dolnej na lata 2023-2025 zakłada ciągły dynamiczny rozwój Banku, służenie klientom w zakresie bezpieczeństwa finansowego i produktowego, oferowanie usług na najwyższym poziomie, stały wzrost kompetencji pracowników, a to wszystko w świetle standardów ESG.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, świadom swojej misji wynikającej z wartości reprezentowanych przez ideę spółdzielczości, w swojej codziennej działalności wysoko stawia działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu wobec otoczenia (współcześnie CSR) oraz na rzecz środowiska naturalnego (współcześnie ESG).

Obszar E – czyli jak dbamy o środowisko?

  • zmniejszamy ilość zużywanego papieru w działalności Banku,
  • zmniejszamy emisję CO2 do atmosfery poprzez produkcję energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych (modernizacja placówek z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych),
  • oferujemy kredyt pn. "Niższy Rachunek" na realizację przedsięwzięć proekologicznych, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego,
  • promujemy ekologiczne zachowania wśród pracowników np. segregacja odpadów,
  • promujemy energooszczędność w Banku. Edukujemy pracowników w dziedzinie oszczędzania energii m.in. poprzez wyłączanie urządzeń z sieci poza godzinami pracy, niepozostawianie urządzeń w trybie „standby”,
  • przy zakupie wyposażenia bierzemy pod uwagę czynniki ekologiczne w tym energooszczędność.

Obszar S – czyli jak realizujemy działania w obszarze odpowiedzialności społecznej?

  • sponsorujemy i promujemy wydarzenia sportowe,
  • wspieramy transformację energetyczną klientów,
  • edukujemy i zwiększamy świadomość finansową najmłodszych klientów, dzięki temu wdrażamy rozwiązania „dla młodych”,
  • organizujemy wycieczki dla pracowników Banku (np. spływy pontonowe/kajakowe) w tym emerytów.

Obszar G - czyli co robimy w obszarze ładu korporacyjnego?

  • przyspieszamy cyfryzację,
  • automatyzujemy procesy back office,
  • prowadzimy działania edukacyjne i popularyzujące ESG wśród pracowników Banku i klientów.