Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Zostań udziałowcem

Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

Twój głos się liczy!

 

Czy należysz już do grona udziałowców naszego Banku?

Jako udziałowiec masz prawo głosu, dzięki czemu możesz aktywnie uczestniczyć w budowaniu i umacnianiu naszej marki w lokalnym środowisku jako instytucji finansowej o polskim kapitale, z ponad 110-letnią tradycją w świadczeniu usług bankowych, obdarzonej zaufaniem Klientów oraz dobrymi i stabilnymi wynikami finansowym.

Jeden członek/udziałowiec Banku = jeden głos.

Członkostwo w Naszym Banku ma charakter dobrowolny. Prawa i obowiązki wynikające z posiadania statusu Członka Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej reguluje Statut szczególnie rozdziały:

 • III Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • IV Wpisowe i udziały

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej?

 1. W dowolnej Placówce Banku należy złożyć deklarację przystąpienia w formie pisemnej;
  Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
 2. Po upływie miesiąca składający deklarację zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa poniżej, o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego.
  O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 3. W terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków, należy opłacić wpisowe i zadeklarowane udziały min. 1 - udział obowiązkowy.
 • Wysokość wpisowego wynosi 100,00 zł
 • Wysokość 1 udziału wynosi 70,00 zł

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe (nadobowiązkowe) w ilości nie większej niż 499.

Dywidenda - Członek ma prawo uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały. Oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym za dany rok obrotowy. Dywidenda za dany rok jest wypłacana członkom Banku w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.

Członek może wypowiedzieć udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.

Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z ostatnim dniem roku obrotowego.Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.Członek nie może żądać zwrotu wpłat udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/, przed upływem okresu wypowiedzenia udziałów.

Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej uprawnia do:

 1. udziału w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymywania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 4. uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 5. przeglądania rejestru członków, 
 6. oceniania działalności Banku Spółdzielczego, zgłaszania wniosków jego dotyczących i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członkowie są zobowiązani:

 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 3. troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 4. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 6. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia za wypowiedzeniem,
 2. wykreślenia z rejestru członków,
 3. wykluczenia,
 4. śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna - kandydat na członka Banku

Informacja dla członków Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa)

Statut Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej