ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

OGŁOSZENIA

ebank efirma

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość położona jest w Golkowicach gmin. Wieliczka.

Działka stanowiąca własność Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej /zwanego dalej Organizatorem/ nr ewidencyjny 135, o powierzchni 0,69 ha. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o wymiarach liniowych 33 metry x 210 metrów. Położona jest w terenie ze spadkiem w kierunku północnym. Teren działki jest niezabudowany, porośnięty trawą i silnie zadrzewiony. Uzbrojenie terenu w media znajduje się w dalszej odległości.

STAN PRAWNY

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1I/00024507/6.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Zgodnie z uchwałą numer XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka działka została zaklasyfikowana do obszaru „B” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

INFORMACJE DODATKOWE

Sprzedaż nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT.

Cena minimalna zakupu - 350.000,00zł netto.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,
  • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,
  • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży,
  • do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

2. Warunkiem istotnym dla wybrania oferty w przetargu sprzedaży nieruchomości jest cena.

3. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. M.M.Kolbego 13.

4. W przypadku zainteresowania obejrzeniem nieruchomości lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z Bankiem (tel. 605-081-052 Pan Andrzej Pieron).

5. Ofertę należy składać do dnia 25 listopada 2021r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej ul. M.M.Kolbego 13, 34-730 Mszana Dolna, z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Golkowicach”.

6. Warunkiem dopuszczenia oferty do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20.000,00zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/, na rachunek bankowy Organizatora Nr 73 88080006 0018 0055 0009 8111, z dopiskiem: „Wadium przetarg Golkowice”.

  • Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany powyżej rachunek bankowy.
  • Od wpłaconego wadium nie należą się odsetki.
  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zwraca się w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przenoszącej własność Nieruchomości, a wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  • Wadium przepada na rzecz Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej, jeżeli:

a) uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, z przyczyn leżących po stronie w/w uczestnika, nie przystąpi do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości, we wskazanym terminie i miejscu,

b) uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie zapłaci ceny nabycia Nieruchomości w wyznaczonym terminie.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) potwierdzenie wpłaty wadium,

f)  oferta nie może mieć charakteru warunkowego,

g)  sposób zapłaty ceny nie może polegać na rozłożeniu jej na raty.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.