ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

OGŁOSZENIA

ebank efirma

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość położona jest w Mszanie Dolnej ul. Rynek 1.

Działka stanowiąca własność Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej /zwanego dalej Organizatorem/ nr ewidencyjny 4944, o powierzchni 155m², zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 420m².
Budynek składa się z jednej kondygnacji podziemnej oraz 3 kondygnacji nadziemnych. Na parterze oraz I i II piętrze zlokalizowane są pomieszczenia usługowe i biurowe, natomiast w piwnicy znajdują się pomieszczenia o funkcji magazynowej.

STAN PRAWNY

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej prowadzi Księgę Wieczystą nr NS2L/00006346/3.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, który jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.

Zgodnie z planem zagospodarowania obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem 4.MM – teren zabudowy mieszanej. Podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi komercyjne i handel. Dopuszcza się również przeznaczenie terenu pod:

 • zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 • zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wbudowanymi usługami podstawowymi

INFORMACJE DODATKOWE

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

 

Cena minimalna zakupu - 900.000,00zł.

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,
 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,
 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży,
 • do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

 

2. Warunkiem istotnym dla wybrania oferty w przetargu sprzedaży nieruchomości oprócz ceny jest uzgodnienie ze sprzedającym zasad, w tym terminu  wykonania  koniecznego remontu budynku – tj pozyskania projektu oraz uzyskania wszelkich dokumentów i zgód koniecznych do uzyskania decyzji/pozwolenia na:

 • wykonanie remontu dachu
 • wykonanie wymiany stolarki okiennej
 • wykonanie w części parteru wymiany fasady aluminiowej na nową antywłamaniową,
 • wykonanie w części parteru wydzielenia komunikacji wewnętrznej i podziału na dwa oddzielne wejścia wraz z rozdziałem instalacji elektrycznej,
 • wykonanie remontu elewacji,
 • wykonanie przed wejściem głównym i od zaplecza posadzki granitowej.

 

3. Warunkiem istotnym dla wybrania oferty w przetargu sprzedaży nieruchomości oprócz ceny sprzedaży  jest uzgodnienie warunków zawarcia umowy najmu części parteru oraz części piwnic budynku przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej jako najemcę na okres min. 10 lat.

 

4. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. M.M.Kolbego 13.

 

5. W przypadku zainteresowania obejrzeniem nieruchomości lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z Bankiem (tel. 605-081-052 Pan Andrzej Pieron).

 

6. Ofertę należy składać do dnia 17 listopada 2020r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej ul. M.M.Kolbego 13, 34-730 Mszana Dolna, z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej ul. Rynek 1”.

 

7. Warunkiem dopuszczenia oferty do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20.000,00zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/, na rachunek bankowy Organizatora Nr 73 88080006 0018 0055 0009 8111, z dopiskiem: „Wadium przetarg Rynek 1”.

 • Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 • Od wpłaconego wadium nie należą się odsetki.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zwraca się w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przenoszącej własność Nieruchomości, a wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium przepada na rzecz Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej, jeżeli:

a) uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, z przyczyn leżących po stronie w/w uczestnika, nie przystąpi do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości, we wskazanym terminie i miejscu,

b) uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie zapłaci ceny nabycia Nieruchomości w wyznaczonym terminie. 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) proponowaną cenę najmu budynku, tj.:

 • w złotych netto za 1m2 parteru
 • w złotych netto za 1m2 piwnic

dla najemcy, tj. Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej oraz warunki jej waloryzacji,

f)  proponowany termin wykonania prac remontowych określonych w warunkach przetargu,

g) potwierdzenie wpłaty wadium,

h) oferta nie może mieć charakteru warunkowego,

i) sposób zapłaty ceny nie może polegać na rozłożeniu jej na raty.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.