ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Stawki referencyjne

ebank efirma

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej jest podmiotem stosującym stawki referencyjnej poprzez bycie stroną Umowy Finansowej zawieranej w ramach świadczonych przez siebie usług, dla której Stawki Referencyjne stanowią odniesienie.

Zgodnie z rozporządzeniem Stawkami Referencyjnymi są:
WIBOR oraz WIBID

W Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej:
  • stawka WIBID - stanowi podstawę naliczania oprocentowania środków na rachunkach depozytowych (WIBID 1M);
  • stawka WIBOR - stanowi podstawę naliczania oprocentowania kredytów/pożyczek hipotecznych (WIBOR 3M), kredytów na działalność gospodarczą (WIBOR 1M lub WIBOR 3M) oraz na działalność jednostek budżetu lokalnego (WIBOR 1M, 3M, 6M)