ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Wakacje Kredytowe

ebank efirma

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o Wakacje kredytowe. 

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Kontakt w sprawie Ustawowych Wakacji Kredytowych (18) 26 93 788

DO POBRANIA: WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY

Wniosek możesz wydrukować, uzupełnić oraz podpisać osobiście, po czym złożyć do Banku w dogodnej dla Ciebie formie. Wniosek możesz również uzupełnić i podpisać elektronicznie pobierając go na swój dysk oraz uzupełniając za pomocą programu do edycji plików .pdf np. Adobe Acrobat Reader (sprawdź jak uzupełnić wniosek/Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF) a następnie zapisać na dysku twardym i np. podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Tak uzupełniony i podpisany wniosek możesz złożyć do Banku w dogodnej dla Ciebie formie.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty:

 • przez bankowość elektroniczną eBankNet,

 • mailowo na adres: wakacjekredytowe@bsmszana.pl,

 • korespondencyjnie drogą pocztową,

 • osobiście w Placówce Banku.

-----------------------------------------------------------------

Instrukcja składania wniosku przez eBankNet (krok po kroku)

 

 1. Aby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu przez bankowość elektroniczną eBankNet, należy wypełnić wniosek i zapisać na dysku twardym: link
 2. W swojej bankowości eBankNet odszukaj ikonę „Kontakt”, a następnie wybierz „Nowa wiadomość”.
 3. Z kategorii wiadomości wybierz Wniosek o Ustawowe „wakacje kredytowe”, a w treści wiadomości podajemy krótką informację o wniosku.
 4. Następnie przechodzimy do kategorii „Załącznik – Dodaj załącznik” i wybieramy wcześniej zapisany wniosek na dysku twardym.
 5. Pamiętaj, że wniosek musi być podpisany przynajmniej przez jednego Kredytobiorcę składającego wniosek, a wzór podpisu musi być zgodny z umową kredytową lub kartą wzorów podpisów obowiązującą w Banku. Kredytobiorcy mogą również podpisać wniosek podpisami elektronicznymi tj. podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP: https://epuap.login.gov.pl.
 6. Klikamy wyślij i autoryzujemy wiadomość.
---------------------------------

 

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA O RYZYKACH

 1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.
 2. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.
 3. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z: