ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Gwarancje Bankowe

ebank efirma

GWARANCJE BANKOWE

 

Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie Banku – gwaranta do zapłacenia beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdyby zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze zobowiązania wobec beneficjenta. Gwarancja może być udzielona jako:

 • Bezterminowa/Terminowa
 • Bezwarunkowa (płatna na pierwsze żądanie)/Warunkowa
 • Nieodwołalna/Odwołalna
 • Nieprzenośna/przenośna
 • LORO/NOSTRO

 

Gwarancje mogą być udzielone:

 • W złotych i walutach wymienialnych;
 • Podmiotom, które posiadają rachunek w Banku, prowadzącym rozliczenia pieniężne za pośrednictwem tego rachunku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
 • Podmiotom posiadającym zdolność kredytową
 • W uzasadnionych przypadkach Bank może udzielić gwarancji na zlecenie zleceniodawcy nie spełniających w/w warunków.

 

Rodzaje gwarancji:

 

 

 • Gwarancja przetargowa (wadialna)
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja należytego wykonania umowy
 • Gwarancja spłaty kredytu
 • Gwarancja zapłaty akredytywy
 • Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi
 • Gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • Gwarancja akcyzowa

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji zapraszamy do dowolnej placówki naszego Banku.