ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zebrania grup członkowskich

ebank efirma

Zebrania grup członkowskich

Proponowany porządek zebrań grup członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania Uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym informacji o zmianach w Statucie Banku.
 8. Ocena wywiązywania się Członków Grupy z obowiązków wobec Banku.
 9. Dyskusja.
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz opinii dotyczących działania Banku.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

Zebrania Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu Członków.

Zebrania Grup Członkowskich Harmonogram

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej