ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zebrania grup członkowskich

ebank efirma

Zebrania grup członkowskich

Proponowany porządek zebrań grup członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Zgłoszenie kandydatów na Przedstawicieli za ZP.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania Uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 9. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym informacji o zmianach w Statucie.
 10. Ocena wywiązywania się Członków Grupy z obowiązków wobec Banku.
 11. Dyskusja.
 12. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działania Banku.
 13. Wybór Przedstawicieli na ZP.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie.

Zebrania Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu Członków.

Zebrania Grup Członkowskich Harmonogram

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej