ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Stawki referencyjne

ebank efirma

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej jest podmiotem stosującym stawki referencyjne poprzez bycie stroną Umowy Finansowej zawieranej w ramach świadczonych przez siebie usług, dla której Stawki Referencyjne stanowią odniesienie.

Zgodnie z rozporządzeniem Stawkami Referencyjnymi są:

WIBOR oraz WIBID

W Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej:
  • stawka WIBID (ang. Warsaw Interbank Offer Bid Rate)- stanowi podstawę naliczania oprocentowania środków na rachunkach depozytowych (WIBID 1M);
  • stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)- określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań fixingu stawek referencyjnych. Stawka WIBOR stanowi podstawę naliczania oprocentowania kredytów/pożyczek hipotecznych (WIBOR 3M), kredytów na działalność gospodarczą (WIBOR 1M, 3M) oraz na działalność jednostek budżetu lokalnego (WIBOR 1M, 3M, 6M).

 

Stawki referencyjne ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowane m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

 

Zasady naliczania stawek oprocentowania przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej dla kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipoteką oraz depozytów w oparciu o stawki referencyjne szczegółowo objaśnione są w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym  Mszanie Dolnej