ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy - jest rachunkiem bankowym, który służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w Umowie handlowej zawartej między Powiernikiem i Powierzającym, tj. przechowywania środków pieniężnych wpłaconych przez Powierzającego i następnie wypłacenia tych środków przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Powiernikowi po spełnieniu przez niego określonych warunków (zgodnie z postanowieniami Umowy rachunku powierniczego).

Rachunek powierniczy zapewnia bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych w przypadku przeprowadzania transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka oraz zwiększa wiarygodność stron transakcji jako partnerów handlowych.

 

Powiernikiem jest posiadacz rachunku powierniczego (przedsiębiorca lub inny podmiot instytucjonalny), który zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Mszanie Dolnej Umowę rachunku powierniczego.

 

Powierzającym jest podmiot deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym (na podstawie Umowy handlowej zawartej z Powiernikiem). Powierzającym może być przedsiębiorca lub inny podmiot instytucjonalny, a także osoba fizyczna.

 

Podstawowe cechy rachunku:

  • Bank otwiera i prowadzi rachunek powierniczy w złotych,
  • elastyczne dostosowywanie Umowy rachunku powierniczego do potrzeb danej transakcji,
  • rachunek powierniczy pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z przeprowadzaniem transakcji dokonywanych w obrocie gospodarczym, przez zabezpieczenie stron transakcji (Powiernika i Powierzającego) przed niewywiązywaniem się jednej ze stron z warunków Umowy handlowej poprzez:
    • zapewnienie dla Powierzającego, że środki nie zostaną zapłacone Powiernikowi, jeżeli nie będzie spełnienia określonych warunków wynikających z umowy,
    • zapewnienie dla Powiernika, że realizacja określonych warunków to pewność otrzymania zapłaty,
  • Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym