ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Gwarancje BGK

ebank efirma

Gwarancja de minimis - wspracie Twojego biznesu!

Aktualności:

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2021r. wynosi 0%.

------------------------------------------------------

 

Potrzebny Ci kredyt na prowadzenie bieżącej działalności Twojej firmy, lecz nie masz wystarczającego zabezpieczenia? Teraz to nie problem! W naszym Banku możesz skorzystać z kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących, tj. m.in. Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy naszym Bankiem a Bankiem BPS SA oraz umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPS SA a BGK.

Kto może skorzystać z Gwarancji BGK?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej ocen zdolności kredytowej.

Jakie kredyty objęte mogą zostać Gwarancją BGK?

Kredyty rewolwingowe, kredyty obrotowe, kredyty w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny

Na co można przeznaczyć kredyt?
  • Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.
  • Kredyt inwestycyjny objęty gwarancją KFG musi być wykorzystany zgodnie z celem kredytowania, określonym w umowie kredytu oraz muszą być spełnione warunki uruchomienia kredytu określone w umowie kredytu.
Jaki może by okres kredytowania?
  • W przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 75 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.
  • W przypadku obejmowania gwarancją kredytu inwestycyjnego bądź przedłużania kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.
Jaka może być wysokość Gwarancji BGK?

W przypadku obejmowania kredytu gwarancją w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

Jakie są koszty Gwarancji BGK?

Stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. wynosi 0%.

Jakie są zasady udzielania Gwarancji BGK?

Bardzo proste! Wszystkie formalności załatwisz w naszym Banku.

Jakie jest zabezpieczenie Gwarancji BGK?

Z tytułu udzielonej Przedsiębiorcy gwarancji spłaty kredytu, BGK wymaga zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jakie są korzyści dla Kredytobiorcy?
  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo rzeczowych zabezpieczeń lub ich braku;
  • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK;
  • brak opłaty prowizyjnej (za pierwszy okres roczny).

 

Zapraszamy!

 

więcej:    http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji