ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

ebank efirma

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

13.05.2019 09:00

2 czerwca 2019r. godz. 10:00, restauracja "ALEKSANDRA" 34-730 Mszana Dolna, ul. Zarabie 30


 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej zawiadamia,

że zgodnie z § 22 ust.1 i § 23 ust.1 Statutu

w dniu 02 czerwca 2019r. (niedziela) o godz. 10.00

w restauracji „ALEKSANDRA” 34-730 Mszana Dolna, ul. Zarabie 30

odbędzie się Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Prezydium.

 2. Uchwalenie Regulaminu obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.

 5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 03.06.2018r.

 6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie spra­wozdania finansowego Banku za rok 2018, oraz sprawozdania z wykonania Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich, oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018r.

 9. Zmiany w Statucie Banku.

 10. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za rok 2018.

 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

 12. Zmiana Regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz Polityki oceny odpowiedniości Rady.

 13. Ocena Zasad Ładu korporacyjnego w Banku za rok 2018.

 14. Ocena polityki zmiennych składników wynagradzania za rok 2018.

 15. Dyskusja.

 16. Przyjęcie Uchwał:

01/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad

02/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

03/2019 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

04/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za rok 2018.

05/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2018

06/2019 w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2018r.

07/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

08/2019 w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wójciakowi – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

09/2019 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Pieronowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

10/2019 w sprawie udzielenia Panu Markowi Gachowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

11/2019 w sprawie udzielenia Pani Marii Antos – Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

12/2019 w sprawie zmian w Statucie Banku

13/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018

14/2019 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań

15/2019 w sprawie przyjęcia oceny Zasad Ładu Korporacyjnego za 2018r.

16/2019 w sprawie Regulaminu działania Rady Nadzorczej

17/2019 w sprawie oceny Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, za 2018 rok

18/2019 - w sprawie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej

19/2019 w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania Przedstawicieli

20/2019 w sprawie kierunków rozwoju działalności bankowej i kulturalno-oświatowej na 2019r.

 1. Zakończenie.

  Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu:
 1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał i zaleceń poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone w siedzibie spółdzielni do wglądu Członków Banku.

 

Mszana Dolna, dnia 10.05.2019r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej